Tiếp tục trả lời Bộ câu hỏi nâng cao nhận thức về GDPR

13/10/2018

Ngày 25/9/2018, TGĐ đã ban hành Chỉ thị số 1753/CT-TCTHK-PC về việc triển khai đào tạo nội bộ để nâng cao nhận thức đối với Quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (General Data Protection Regulation - GDPR) của Liên minh châu Âu (EU), trong đó yêu cầu CBNV các cơ quan, đơn vị, đọc hiểu các nội dung chính của GDPR đã được triển khai và tham gia trả lời Bộ câu hỏi nâng cao nhận thức về GDPR

Link chi tiết http://news.vietnamairlines.com/tintuc/dispform.aspx?idnews=1243

thích